Amit az óvodai beiratkozásról tudni kell

Nyeste Mónika

Ovi, suli

Nyeste Mónika


2012/2013. tanévre az óvodai beíratás időpontja Budapesten: 2012. május 7-11 (vidéken az óvodák teszik közzé, illetve a város, település honlapján érdemes tájékozódni)

Fontos, hogy beiratkozáskor vidd magaddal:
•    gyermeked születési anyakönyvi kivonatát
•    lakcímkártyát (szülőé, gyermeké!)
•    a saját személyi igazolványodat
                                                

Biztosan nagyon izgatottak vagytok már, hogy a család szeme fénye hamarosan ovis lesz, de nem szükséges már az első napon odasietni, hosszasan várakozni a kicsivel - aki már unja, nyafog, vagy szaladgál - a beíratás nem érkezési sorrendben történik!!! Ezért akár az utolsó napon is mehettek, semmiről sem maradtok le!

Tudnivalók a beiratkozásról
A beiratkozás általános tudnivalóit a Budapest Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal főjegyzője által kiadott és minden Önkormányzat által közzétett HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI FELVÉTELEKRŐL dokumentum tartalmazza. Ezt minden óvodában kihelyezik, ez tartalmazza a beíratás pontos időpontját is. A 2012. májusi felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2012/2013-es nevelési évre történik, melynek első napja 2012. szeptember 3.

Az óvodai jelentkezés minden esetben a körzetes, kötelező felvételt biztosító intézményben lehetséges.
A szülő a „Jelentkezési lap” kitöltésével (írásban) jelzi szándékát a gyermek óvodai beiratkozásával kapcsolatban.

Az óvodai felvétel általános szabályain túl a felvételt befolyásoló szempontok, jogosultságok:
Indok:
Igazolás módja:
Jogosultság jellege:

A gyermek az év folyamán betölti/betöltötte az  5. életévét, és az óvoda felvételi körzetében lakik.
A gyermek személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentum, születési anyakönyvi kivonat.
Kötelező felvétel szeptember 1-jétol (a nevelési év kezdő napjától) (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 14. § (2) bekezdés b) pont, 24. § (3) bekezdés).

A gyermek sajátos nevelési igényű, a szakértői bizottság kijelölte az óvodát.
Szakvélemény, valamint a gyermek személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentum, születési anyakönyvi kivonat.
Kötelező felvétel a kijelölt óvoda esetében, ha gyermek a 3. életévét betöltötte (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény. 65. § (2) bekezdés).

A gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.
A gyámhatósági „HATÁROZAT” , a gyermek születési időpontját, lakcímét igazoló okirat.
Kötelező felvétel, ha gyermek a 3. életévét betöltötte, és az óvoda felvételi körzetében lakik (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény. 65. § (2) bekezdés)

A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű.
A gyermekvédelmi kedvezményről szóló „HATÁROZAT”, a halmozottan hátrányos helyzetről szóló „NYILATKOZAT”, a gyermek születési idopontját, lakcímét igazoló okirat.
Kötelező felvétel, ha gyermek a 3. életévét betöltötte, és az óvoda felvételi körzetében lakik (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény. 65. § (2) bekezdés)

A gyermeknek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége.
A gyámhatósági „HATÁROZAT”, szakértői vélemény vagy orvosi igazolás, a gyermek születési időpontját, lakcímét igazoló okirat.
Kötelező felvétel, ha gyermek a 3. életévét betöltötte, és az óvoda felvételi körzetében lakik (a gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. XXXI. tv. 41. § (2) bekezdés).

A gyermek hátrányos helyzetű (védelembe vett, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult).
A gyermekvédelmi kedvezményről szóló „HATÁROZAT”, a gyermek születési időpontját, lakcímét igazoló okirat.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXIX. tv. 121. § (1) bekezdésnek 14. pontja. A napközbeni ellátásra különösen jogosult, ha gyermek a 3. életévét betöltötte, és az óvoda felvételi körzetében lakik. (a gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. XXXI. tv. 41. § (2) bekezdés).

A gyermeket a szülő egyedülállóként neveli.
Az egyedülállóságot igazoló dokumentum, illetve a „Jelentkezési lapon” erről nyilatkozik a szülő, a gyermek születési időpontját, lakcímét igazoló okirat.
A napközbeni ellátásra különösen jogosult, ha gyermek a 3. életévét betöltötte, és az óvoda felvételi körzetében lakik (a gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. XXXI. tv. 41. § (2) bekezdés).

A gyermeket idoskorú neveli.
A „Jelentkezési lapon” erről nyilatkozik a szülő. A gyermek születési időpontját, lakcímét igazoló okirat.
A napközbeni ellátásra különösen jogosult, ha gyermek a 3. életévét betöltötte, és az óvoda felvételi körzetében lakik (a gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. XXXI. tv. 41. § (2) bekezdés).

A gyermekkel együtt a családban három vagy több gyermeket nevel.
A „Jelentkezési lapon” erről nyilatkozik a szülő, a gyermek születési idopontját, lakcímét igazoló okirat.
A napközbeni ellátásra különösen jogosult feltéve, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, és az óvoda felvételi körzetében lakik (a gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. XXXI. tv. 41. § (2) bekezdés).

A 2011/2012-es nevelési évben már bölcsődei elhelyezésben részesülo gyermek, aki 2012. december 31- ig. betölti 3. életévét.
A gyermek személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentum, születési anyakönyvi kivonat.
Az óvodavezetők előzőleg megkapják a bölcsődés gyermekek listáját.
037/2009. (II. 19.) Ök. sz. határozat, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. XXXI. tv. 42. §- nak (1) bekezdése.

Egyéb esetek:
A gyermek idosebb testvére már előzőleg felvételt nyert az óvodába.
A szülők kérésének figyelembe vétele.
Aki a 3. életévét nem töltötte be.
Csak abban az esetben vehető fel a gyermek 2012. szeptember 1-től, ha a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24. § (1) bekezdés).

Aki nem az óvoda felvételi körzetében lakik.

Csak a körzetes jelentkezők felvétele után fennmaradó férőhelyre vehető fel. Az óvodai jelentkezés minden esetben a körzetes, kötelező felvételt biztosító intézményben történik.
 
Változó jogszabályok az óvodáknál 
Még három hónap áll rendelkezésére a kisgyermekes szülőknek, hogy megfelelő óvodát találjanak gyermeküknek. 2012-től változtak az óvodákra és óvodásokra vonatkozó jogszabályok is, így nem árt előre tájékozódni az új feltételekről.

Néhány fontos változás
•   Egyik legfontosabb változás, hogy az óvodai ellátás főszabályként kötelezővé válik. Amíg a korábbi törvény csak lehetőségként tartalmazta, hogy a harmadik életévüket betöltött gyermekek óvodába járjanak, addig az új törvény előírja, hogy „a gyermek, abban az évben, amelynek augusztus 31 -ig. a harmadik évet betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.” Mindezt felmenő rendszerben, folyamatosan vezetik be.
•   A szülő kérelmére a jegyző adhat felmentést az óvodai nevelésben való részvétel alól, de csak a gyermek ötödik életévének betöltéséig. Az engedélyhez meg kell szerezni az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértését is. Öt éves kortól azonban az iskola megkezdéséig minden gyereknek kötelező lesz az óvoda.
•   Innentől kezdve tehát a korábbinál nagyobb jelentősége lesz annak, hogy egy „magánóvoda” valóban rendelkezik-e óvodai akkreditációval vagy csak családi napközinek számít. Ez utóbbi intézményekbe járó gyerekeknek egy évig akkreditált óvodába kell járniuk az iskola megkezdése előtt. Az óvodai engedély meglétéről az adott kerület önkormányzatának oktatási osztálya tud információt adni a szülőknek.
•   Egyházi óvodák esetében újdonság, hogy az intézmény konkrétan felvételi eljárás keretében vizsgálhatja, hogy a gyermek elkötelezett-e az adott vallás iránt.
•   Fontos változás, hogy míg korábban az iskola igazgatója döntött az iskolai tankötelezettség megkezdéséről, az új jogszabály szerint ez az óvodavezető dolga lesz.
2012. májusában kerül sor az óvodai beiratkozásokra. A szülők számára az ezt megelőző időszak a feltételek megismerésével és az óvodák keresgélésével telik. A szűkös önkormányzati férőhelyek mellett egyre nagyobb teret nyernek az alapítványi, egyházi és magánintézmények, amelyek számos speciális nevelési és ismeretterjesztési szolgáltatást kínálnak.Nyeste Mónika

Ovi, suli

Nyeste Mónika


2012.04.17