GYOD: Gyermekek otthongondozási díja - Jogosultság, összege, kérvényezés, egyéb tudnivalók

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


GYOD: Gyermekek otthongondozási díja - Jogosultság, összege, kérvényezés, egyéb tudnivalók 2019. január 1-jétől bevezetésre került a "gyermekek otthongondozási díja" (GYOD) nevű ellátás, mely az önmagukat ellátni képtelen gyermeküket ápolók számára biztosít támogatást. Mit kell róla tudni? 2019. január 1-jétől bevezetésre került a  „gyermekek otthongondozási díja” (GYOD) nevű ellátás, mely az önmagukat ellátni képtelen gyermeküket ápolók számára biztosít támogatást.

Milyen mértékű a gyermekek otthongondozási díja?
A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a 2021. február 1-jétől bruttó 147.315 forint. 2022. január elsejétől eléri a minimálbér szintjét, erről bővebbet itt olvashatsz »

Mennyi az ellátás összege, ha a szülő egyidejűleg több tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek ellátásáról gondoskodik?
Ha a szülő több olyan gyermekéről is gondoskodik, akire tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága megállapítható lenne, az ellátás összege - e feltételek fennállásának időtartama alatt – a fenti összeg másfélszerese, azaz bruttó 220.975 Ft.

Ki jogosult a gyermekek otthongondozási díjára?
A gyermek életkorától függetlenül a gyermekek otthongondozási díjára jogosult az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki
- a súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről, vagy
- a tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik.

A szülőn kívül más személy részére is megállapítható a gyermekek otthongondozási díja?
Igen, a gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozója számára is megállapítható az ellátás, ha a szülőnek a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságát a gyermekre tekintettel korábban már megállapították, de
- a szülő meghalt,
- a szülői felügyeleti joga szünetel, illetve azt a bíróság megszüntette, vagy
- a szülő a gyermek állandó és tartós gondozásában a saját egészségi állapotára figyelemmel akadályozottá vált.
A gyermekek otthongondozási díja megállapítása iránti kérelem a fenti körülmények bekövetkezésétől számított három hónapon belül nyújtható be.


 

Kit tekintünk súlyosan fogyatékos gyermeknek?

Súlyosan fogyatékos személy az, akinek
- segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló - életmód folytatására képes,
- hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
- értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),
- mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes.

Az ellátásra való jogosultság szempontjából kit tekinthetünk tartósan beteg gyermeknek?
Tartósan beteg a gyermek, ha egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul.

Kit tekintünk önellátásra képtelen gyermeknek?
Önellátásra képtelen a gyermek, ha a szakértő e tényt szakvéleményben megállapítja. Az önellátásra való képtelenség megállapításának szempontrendszerét a 63/2006. III. 27. Korm. rend. 1. sz. melléklete tartalmazza.

Hat év alatti ápolt gyermek esetében az önellátási képesség mértékét és az önellátásra való képtelenség tényét a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok igazolására jogosult szakorvos, hat év feletti gyermek esetén a járási hivatal által kirendelt szakértő igazolja.
2021. január 1-jétől nem kell szakértőt kirendelni, ha az ápolt gyermek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján „E” minősítési kategóriába sorolt (egészségi állapota 1-30% között van és orvosszakmai szempontból önellátásra nem vagy csak segítséggel képes).

Melyik szervhez lehet benyújtani az ellátás megállapítása iránti kérelmet?
A kérelmet az arra rendszeresített kérelemnyomtatványon kell benyújtani
- a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál,
- a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint
- a kormányablaknál.
    
Hol lelhető fel a gyermekek otthongondozási díjának igénylésére szolgáló kérelem formanyomtatvány?
Az ellátás igényléséhez rendszeresített formanyomtatvány a kormányzati portálokon (http://kormány.hu valamint a http://csaladitudakozo.kormany.hu oldalakon), továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapjain kerültek közzétételre. A nyomtatvány papír alapon elérhető valamennyi járási hivatalnál, kormányablaknál és polgármesteri hivatalnál.

Milyen iratokat kell a kérelemhez mellékelni?
A gyermekek otthongondozási díja iránti kérelemhez mellékelni kell:
- hat év alatti ápolt gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlékra jogosító igazolás kiállítására is jogosult szakorvos szakorvosi véleményét az ápolt gyermek súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg állapotáról, illetve önellátási képességének mértékéről,
- hatodik életévét betöltött ápolt gyermek esetén a háziorvos vagy házi gyermekorvos (háziorvos) igazolását arról, hogy az ápolt gyermek súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, és
- oktatási intézmény (óvoda, köznevelési, felsőoktatási intézmény) esetén az intézmény vezetőjének igazolását az intézményben való tartózkodás időtartamáról.

A háziorvos az igazolást milyen dokumentációk alapján állítja ki?
A háziorvos az igazolást
- a rehabilitációs hatóság súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, illetve a fogyatékossági támogatással összefüggő feladatkörében eljáró hatóság határozata,
- a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos igazolása,
- a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás, vagy
- a sajátos nevelési igény tényét megállapító, pedagógiai szakszolgálatként működő tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleménye alapján állítja ki.

Mely esetben nem kell a kérelemhez mellékelni a háziorvos igazolását?
Ha az ápolt gyermeknek
- fogyatékossági támogatásra,
- vakok személyi járadékára vagy
- rokkantsági járadékra való jogosultsága áll fenn.

Mennyi az ellátás összege, ha az igénylő személy más rendszeres pénzellátásban pl. nyugellátásban részesül?
Főszabályként a gyermekek otthongondozási díjának havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a fent említett összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.

Mennyi az ellátás összege, ha a szülő a fogyatékos gyermek testvérére tekintettel pl. csecsemőgondozási díjban, vagy gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesül?
Ha a szülő nem a fogyatékos gyermekre tekintettel részesül más, a gyermekek után folyósítható ellátásban, ebben az esetben a gyermekek otthongondozási díja teljes összegben kerül megállapításra. Ugyanezen szabály érvényesül akkor is, ha a szülő a három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén gyermeknevelési támogatásban részesül.

Biztosításban töltött időnek minősül-e a gyermekek otthongondozási díja folyósításának ideje?
Az ellátás folyósításának ideje nem minősül biztosításban töltött időnek, de a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának (rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás) megállapításakor az ellátás folyósításának idejét az előzetes biztosítási időbe be kell számítani. E rendelkezés értelmében betegség esetén a gyermekek otthongondozási díjában részesülő személy is jogosult lehet a megváltozott munkaképességű személyek ellátására.

Forrás: https://csaladitudakozo.kormany.hu/

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


2021.09.13