Gyermekgondozási támogatás (GYET)

S. Puskás Judit

Hivatalos ügyek

S. Puskás Judit


Gyermeknevelési támogatásra az a szülő (nevelőszülő vagy gyám) jogosult, aki a háztartásában három, vagy több kiskorú gyermeket nevel. A támogatás a legkisebb gyermek 3 éves korától 8 éves koráig jár.

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő (nevelőszülő vagy gyám) jogosult, aki a háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. A támogatás a legkisebb gyermek 3 éves korától 8 éves koráig jár.


A gyermekgondozási támogatást a közös háztartásban élő bármelyik szülő igénybe veheti, de egyidejűleg csak egyikük (nem osztható meg).

Nem jár Gyet annak a szülőnek-nevelőszülőnek, gyámnak, aki a szociális törvény szerinti rendszeres pénzellátásban pl. Gyedben, táppénzben, rendszeres segélyben részesül, kivéve a társadalombiztosítási nyugdíjat.

A gyermeknevelési támogatásban részesülő szülő gyermekei időkorlát nélkül vehetnek igénybe bármilyen napközbeni ellátást.

A GYET összege
A Gyet megegyezik az öregségi nyugdíj-minimummal, ami 2009-ben 28500.- Ft.
Ha nem jár teljes hónapra, a naptári naponként kapható összeg a támogatás havi összegének harmincad része. Az ellátás összegéből nyugdíjjárulék, illetve magán-nyugdíjpénztári tagdíj kerül levonásra.

Munkavégzés GYET mellett
Gyeten lévők csak napi 4 órában végezhetnek kereső tevékenységet.


GYET igénylése
A gyermeknevelési támogatás iránti igényt elbíráló szerv: a Magyar Államkincstárnak az igénylő lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatósága.

Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.

Mikor nem jár gyermeknevelési támogatás?
Nem jár gyermeknevelési támogatás annak a személynek, aki
- olyan gyermek után igényli a gyermeknevelési támogatást, akit a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el
- előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerint rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve

a) a gyermekgondozási segélyt és gyermeknevelési támogatást, az ezek folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá a települési önkormányzat, 2007. január 1-jétől pedig a települési önkormányzat jegyzője által a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére megállapított ápolási díjat,

b) a társadalombiztosítási törvény alapján járó nyugellátást, illetve annak minősülő nyugellátást, a rokkantsági járadékot, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékát.


TGYÁS, GYED, GYES KALKULÁTOR >>

 


S. Puskás Judit

Hivatalos ügyek

S. Puskás Judit


2009.01.27