Gyermektartásdíj végrehajtása

Dr. Illés Fanni

Hivatalos ügyek

Dr. Illés Fanni


Mit tehet a szülő, ha nem fizet számára tartásdíjat az elvált fél? Hogyan lehet a gyermektartásdíjat behajtani? Családjogi szakértőnk összefoglalta a gyermektartásdíj elmaradása esetén megindult bírósági eljárás lépéseit.
A tartásdíj teljesíthető önkéntes megfizetéssel, ennek hiányában a bíróság letiltó végzést hozhat:
A gyermektartásdíj megfizetésére kötelezett személy a gyermekétől különélő szülőt terheli. A fizetési kötelezettség, vagy jogerős határozat alapján, vagy ideiglenes intézkedést elrendelő végzésből fakadhat. A különélő szülő a gyermektartásdíjat, vagy önkéntesen teljesíti, vagy -ha annak indokát látja a bíróság-, akkor un. közvetlen bírói felhívást tartalmaz az elrendelő végzés, amellyel a munkáltatót hívja fel s ennek következtében a gyermektartásdíj közvetlenül a munkáltató által a munkabérből kerül levonásra. Ez utóbbi esetben a munkáltató a gyermektartásdíjat közvetlenül vonja le a munkavállalója béréből és azt közvetlenül a kiskorú gyermeket gondozó szülő részére utalja át. Ha a munkáltató megszegi a végrehajtással kapcsolatos kötelezettségét, úgy készfizető kezesként felel.
 
Az első fokon eljárt bíróság állítja ki a végrehajtható okiratot:
Amennyiben a bírósági letiltás és felhívás nem vezetett eredményre, vagy az adós bevétele nem munkabérből fakad, úgy a kérelemre a bíróság un. végrehajtási lapot állít ki, ez utóbbi esetben az általános szabályok szerint történik a végrehajtás. A bíróság a végrehajtást végrehajtható okirat kiállításával rendeli el. A bíróság által kiállított végrehajtási lap végrehajtható okiratnak minősül. A végrehajtható okiratot az első fokon eljárt bíróság kérelemre állítja ki. Ennek során a végrehajtást kérőnek meg kell adnia az adós nevét, egyéb adatait, illetőleg, hogy milyen munkáltatóról, folyószámláról, ingó és ingatlan vagyonról van tudomása. Ezt az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.
 
A tartásdíj végrehajtásának kezdeményezése:
Tartásdíj behajtása érdekében a végrehajtási lapot a jövőben lejáró tartásdíj részletekre nézve is ki kell állítani. Ilyenkor csak a végrehajtási eljárás befejezéséig lejárt tartásdíj részleteknek megfelelő összeget lehet behajtani. A bíróság csak akkor tagadja meg a végrehajtási lap kiállítását, ha a kérelem teljesen alaptalan, de ezt a bíróságnak végzéssel kell indokolnia. A végrehajtási lap csak a jogerős határozat rendelkező részében foglaltaknak megfelelően, az ott meghatározott összeg alapján állítható ki. A végrehajtható okiratot csak akkor lehet kiállítani, ha a végrehajtandó határozat kötelezést tartalmaz, jogerős, vagy előzetesen végrehajtható, és a teljesítési határidő letelt. Az elmaradt tartásdíjat csak hat hónapra visszamenőleg lehet érvényesíteni, amelyet a kérelem benyújtásának napjától visszafele kell számítani. Amennyiben ennél régebbi időre is előterjesztették a kérelmet, ez esetben a bíróságnak vizsgálnia kell, hogy az alábbi két feltétel közül legalább egy teljesült-e: az elmaradt tartás érvényesítését a kérelmező alapos okból mulasztotta el, vagy az adós rosszhiszemű magatartására vezethető vissza.
 
Tartásdíj behajtása közvetlen letiltással:
A végrehajtási lap kiállítására jogosult bíróság, a végrehajtási lap kiállítása helyett, közvetlenül letiltó végzést hoz, ha kizárólag az adós munkabéréből kell behajtani a követelést. A letiltó végzésben a bíróság az adós munkáltatóját arra hívja fel, hogy az adós munkabéréből a végzésben feltüntetett összeget vonja le, és a levont összeget fizesse ki a végrehajtást kérőnek. Kizárólag közvetlen letiltással kell behajtani a tartásdíjat, ha ezt kívánja a végrehajtást kérő, illetőleg a munkabér végrehajtás alá vonható része az esedékes összeget fedezi. Fontos szabály, hogy a végrehajtást kérő köteles a végrehajtandó követelés megszűnését és csökkenését haladéktalanul bejelenteni a végrehajtónak; különben felelős a bejelentés elmulasztásából eredő költségekért és a kárért helytállni.
 
A végrehajtás megindulása:
A bíróság a végrehajtható okiratot megküldi az adós lakóhelye szerint illetékes végrehajtónak. Az okiratot a fellelhető vagyon tárgyának helye szerint illetékes végrehajtónak kell megküldeni, ha a végrehajtást kérő ezt kívánta. A végrehajtás során felmerülő költségeket, a végrehajtást kérő előlegezi meg, végül pedig az adósnak kell viselnie. A megelőlegezett költség összegét a végrehajtó számlájára kell befizetni. Gyermektartásdíj végrehajtása iránti ügyben a végrehajtó az előleg bevárása nélkül is köteles eljárni. A végrehajtó az okiratot a végrehajtás foganatosításának megkezdésekor a helyszínen adja át, és ezzel egyidejűleg felhívja őt az azonnali teljesítésre. Ha a végrehajtást kérő kívánja, a végrehajtható okiratot postán kell kézbesíteni az adósnak. Ha az adós távolléte miatt az okirat nem kézbesíthető, az a végrehajtás foganatosítását nem gátolja. A végrehajtást kérő részt vehet a végrehajtási eljárási cselekmények foganatosításánál.
 
 
Fotó: Freedigitalphotos.net
 
 

Dr. Illés Fanni

Hivatalos ügyek

Dr. Illés Fanni


2013.11.21