Iskolakezdés halasztása a 2023/2024-es tanévre: Így kérelmezd, hogy gyermeked még egy évet óvodában maradhasson

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


Iskolakezdés halasztása a 2023/2024-es tanévre: Így kérelmezd, hogy gyermeked még egy évet óvodában maradhasson A tanköteles gyerek vagy a Pedagógiai Szakszolgálat javaslatára vagy a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Mit kell tudnod a kérvényezésről? A gyerek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Mit kell tudnod a kérvényezésről? Az Oktatási Hivatal (OH) összegyűjtötte a legfontosabb információkat.

Csak egyszer lehet kérni a tankötelezettség halasztását
A gyermeked 6. életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Legkésőbb a gyermek 7. életévének augusztus 31-éig történő betöltése után kezdődő tanévben a gyermek meg kell kezdje tankötelezettségének teljesítését.

Nem kell szülői kérvény, ha a Pedagógiai Szakszolgálat javasolja az iskolakezdés halasztását
Ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos nevelési igény (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) feltárásával összefüggésben végzett vizsgálat keretében a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül - azaz 2023. január 18-ig - szakértői véleményében javasolja, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség!

Ilyenkor a szakértői véleményt az óvodában kell bemutatni, az óvoda pedig annak alapján berögzíti az óvodában maradás tényét a köznevelés információs rendszerében (KIR).

Iskolakezdés halasztása a 2023/2024-es tanévre: Így kérelmezd, hogy gyermeked még egy évet óvodában maradhasson

Kell szülői kérvény, ha nincs szakértői vélemény, de a szülő szeretné még egy évig a gyereket óvodába járatni
Ha az SNI, illetve a BTMN feltárásával összefüggésben végzett vizsgálat keretében a gyermek további egy nevelési évig történő óvodában maradását támogató előzetes szakértői vélemény kiállítására 2023. január 18. napjáig nem kerül sor, de a szülő szeretné, hogy gyermeke még egy évig óvodai ellátásban részesüljön, akkor a szülőnek kérelmet szükséges benyújtania a Hivatalhoz a törvényi határidőn belül, vagyis legkésőbb 2023. január 18., éjfélig.

A szülő határozatban értesül az OH döntéséről
A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat és a Szakértői Bizottság szakértői véleménye egyaránt kötelező érvényű.

Amennyiben a Hivatal helyt ad a szülő kérelmének, illetve, ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a törvényi határidőn belül javasolja a gyermek esetében az óvodában maradást, ezek alapján a gyermek egy tanévvel később válik tankötelessé. Ez azt jelenti, hogy a gyermek még egy nevelési évig kötelező módon óvodai ellátásban fog részesülni.

Később nem változtathatsz a döntésen
A szülő nem hagyhatja figyelmen kívül sem a Hivatal határozatát, sem a szakértői bizottság szakértői véleményét, és azzal ellentétes módon nem dönthet úgy, hogy mégis iskolába íratja gyermekét.
 

A tankötelezettség elhalasztására irányuló kérelem benyújtása - Tudnivalók


1. A kérelem benyújtása


A benyújtás határideje
A kérelmeket a 2023/2024. tanév vonatkozásában 2023. január 18. napjáig kell benyújtani. (A határidő utolsó napja az Ügyfélkapus benyújtás és a postára adás legkésőbbi dátumát jelöli.). A Kormány által elrendelt igazgatási szünet a kérelmek benyújtását nem befolyásolja; a kéreleműrlap 2023. január 01. és 18. között lesz elérhető. Ebben az időszakban a telefonos és e-mailes ügyfélszolgálat a lenti elérhetőségeken munkanapokon szintén rendelkezésre áll.

A határidő jogvesztő, azaz a határidő után a hatályos jogszabályok értelmében semmilyen módon nem kérelmezhető, hogy a gyermek később kezdje meg tankötelességének teljesítését!

A kérelmező
A tankötelezettség korábbi megkezdése iránti kérelmet a szülő/gyám, vagy szülői kérelem hiányában a gyámhatóság nyújthatja be.

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot a szülők közösen gyakorolják, a kérelmet benyújtó szülő nyilatkozik arról, hogy a kérelemben foglaltakkal a másik szülő egyetért.

A kérelem benyújtásának módja, kapcsolattartás
- ügyfélkapus tárhelyszolgáltatás igénybevételével (ügyfélkapus azonosítást követően kitöltött és beküldött kérelem)
- vagy postai úton
lehet benyújtani.

Ügyfélkapun keresztül:
A kérelmezők számára a járványügyi veszélyhelyzetre figyelemmel javasoljuk az ügyfélkapus elektronikus benyújtás előnybe helyezését, ami lehetővé teszi a szülő számára a gyors és érintkezésmentes ügyintézést.

Az ügyfélkapu segítségével előterjesztett kérelmek esetében az Oktatási Hivatal az eljárásban meghozott döntéseket kizárólag a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére küldi meg, amelyet javaslunk, a tartós tárhelyre elmenteni. Az ügyfélkapus tárhelyen a döntés 30 napig kerül tárolásra, a döntések huzamosabb megőrzésére a tartós tárhely alkalmas.

Postai úton:
A postai úton benyújtott kérelmeket a következő címre kell beküldeni: Oktatási Hivatal, 1982-Budapest

A postai úton feladott kérelmet javasolt ajánlott könyvelt postai küldeményként feladni annak érdekében, hogy a levél útját a feladó a Magyar Posta nyomkövető szolgáltatásán keresztül nyomon tudja követni.

Postai kapcsolattartás esetén az Oktatási Hivatal az eljárásban meghozott döntéseket kizárólag postai úton küldi meg a kérelemben megadott postacímre.

E-mailben nem!
Az e-mailben benyújtott kérelmeket az Oktatási Hivatal nem fogadhatja be. Az e-mailben beküldött dokumentumok alapján a tankötelezettség megkezdésének halasztására irányuló eljárás nem indul meg.
 

2. A kérelem kitöltése és tartalma


A kérelem kitölthető
- ügyfélkapus azonosítást követően, elektronikus űrlap használatával:
a kitöltött elektronikus űrlapot véglegesítés után az Oktatási Hivatal elektronikus felületén kell beküldeni.

Az ügyfélkapus azonosítással használható elektronikus űrlap kitöltése és beküldése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót. Az űrlap a beküldéssel válik érvényessé, az űrlap kitöltése önmagában nem elegendő, azt a véglegesítés után be is kell küldeni a "Kérelem beküldése" gombra kattintva!

- papíralapon, elektronikus űrlap használatával:
az elektronikusan kitöltött, kinyomtatott és kézzel aláírt űrlapot postai úton meg kell küldeni azt Oktatási Hivatalnak (Oktatási Hivatal, Budapest, 1982). Az elektronikus űrlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót itt »

A kérelmek pontos kitöltése és a gyors ügyintézés érdekében érdemes használni az elektronikus űrlapot abban az esetben is, ha postai úton juttatod el a kérelmet a Hivatalhoz.

- szabadon megfogalmazva (Postacím: Oktatási Hivatal, Budapest, 1982).
Ebben az esetben a kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a gyermek azonosító adatai: név, születési hely és idő, anyja lánykori neve, oktatási azonosító, lakcím, tartózkodási hely (ha eltér a lakcímtől)
- a kérelmező szülő / gyám vagy gyámhivatal adatai: név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám
- a gyermek jelenlegi jogviszonya: óvoda neve, OM azonosítója, címe
- indokolás: A gyermek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, hogy egy évvel később kezdje meg tankötelezettségének teljesítését?
- a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló másik szülő egyetértésével nyújtja be vagy nem szerezhető be a másik szülő aláírása vagy nyilatkozat arról, hogy a szülői felügyeleti jogot csak a kérelmező gyakorolja
- a kérelmező beleegyező nyilatkozata arról, hogy amennyiben a kérelem elbírálásához szakértői bizottság kirendelése szükséges, az Oktatási Hivatal a kérelmező és a gyermek kérelemben megadott adatait a szakértői bizottság számára továbbítja, továbbá hogy amennyiben a kirendelt szakértői bizottság vizsgálata alapján a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti szakértői vélemény kibocsátása, vagy a kirendeléstől független további vizsgálat is szükséges, a szakértői bizottság a Rendelet 17. § (7) bekezdése szerint jár el
- dátum, aláírás

Kapcsolódó cikkünk:
Így indokold, hogy gyermeked még egy évet az óvodában maradhasson - Nem minden érv állja meg a helyét »

 

3. A kérelem mellékletei


A kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni.

A kérelemhez minden olyan dokumentum csatolható, amely a kérelemben foglaltakat igazolja: pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye, óvodai fejlődési napló, pedagógiai szakvélemény, szakorvosi igazolás, stb.

Az Oktatási Hivatal az eljárása során azt vizsgálja, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota eléri-e az iskolába lépéshez szükséges szintet. Ha a szülő nem mellékel kérelméhez igazoló dokumentumot, vagy azokból nem lehet minden kétséget kizáróan megállapítani a gyermek fejlettségi szintjét, az Oktatási Hivatal pedagógiai szakértői bizottság kirendeléséről gondoskodik.

Amennyiben a kérelmet a gyám nyújtja be, a gyám kirendeléséről szóló döntést csatolni kell a kérelemhez.

Amennyiben a szülő/gyám helyett a törvényes képviselő megbízásából más személy nyújtja be a kérelmet, ahhoz csatolni kell a szülő/gyám által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
 

4. Nyilatkozatok


Kérelmében a kérelmező nyilatkozik arról, hogy
- az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és elfogadja,
- a tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó tájékoztatót megismerte,
- a kérelemben megadott adatok a valóságnak megfelelnek,
- tudomásul veszi, hogy amennyiben a kérelem elbírálásához szakértői bizottság kirendelése szükséges, az Oktatási Hivatal a kérelmező és a gyermek kérelemben megadott adatait a szakértői bizottság számára továbbítja, továbbá hogy amennyiben a kirendelt szakértői bizottság vizsgálata alapján a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti szakértői vélemény kibocsátása, vagy a kirendeléstől független további vizsgálat is szükséges, a szakértői bizottság a Rendelet 17. § (7) bekezdése szerint jár el.
- a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló másik szülő egyetértésével nyújtja be vagy nem szerezhető be a másik szülő aláírása vagy nyilatkozat arról, hogy a szülői felügyeleti jogot csak a kérelmező gyakorolja.

A nyilatkozatokat az elektronikus űrlap tartalmazza.
 

5. Az eljárás ügyintézési határideje, jogorvoslat


8 napos határidő:
Amennyiben a kérelem és a kérelemhez csatolt dokumentumok alapján a tényállás tisztázott, a Hivatal a kérelem beérkezését követően 8 napos határidővel (postai kapcsolattartás esetén postai úton, ügyfélkapus kapcsolattartás esetén a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére elektronikus úton) megküldi a döntést.

50 napos határidő:
Amennyiben szakértő kirendelésére, egyéb dokumentumok, adatok beszerzésére van szükség a döntés meghozatalához, a Hivatal a kérelem beérkezését követően 50 napon belül (postai kapcsolattartás esetén postai úton, ügyfélkapus kapcsolattartás esetén a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére elektronikus úton) megküldi a döntést.

Jogorvoslat
A hivatal döntése ellen annak kézhezvételét követően 15 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a felperes lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint közigazgatási ügyekben illetékes Törvényszékhez kell címezni és az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani.  
A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni.

Forrás: Oktatási Hivatal
Fotó: Pixabay

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


2022.12.02