Lényeges változások az örökbefogadás szabályozásában!

Dr. Illés Fanni

Hivatalos ügyek

Dr. Illés Fanni


Változtak az örökbefogadási szabályai 2014.március 15-től. Jogi szakértőnk közérthetően magyarázza el a megváltozott új szabályokat: hány éves kortól lehet örökbefogadni, meddig gondolhatja meg magát a lemondó édesanya, mit jelent az örökbefogadás `utánkövetése`? Tudd meg, melyek az örökbefogadást érintő legújabb jogszabályi változások!
Az örökbefogadás szabályai az elmúlt 15 évben igen sokat változtak, amely mindig valamely társadalmi elvárásra adott reakció volt. Egy gyermek örökbefogadása életen át tartó elkötelezettséget jelent, ezért ennek szabályozására a törvényalkotó mindig is különös figyelmet fordított. Amellett, hogy örökbe fogadni továbbra is csak kiskorú gyermeket lehet (azaz csecsemőt, vagy éppen egy nagykorúság előtt álló gyermeket), a törvényalkotó fontosnak vélte megtartani a vér szerinti szülők és az örökbe fogadni kívánó szülők érdekei közötti egyensúlyt. 
 
Változások az örökbefogadásban 2014. március 15-től
Az örökbefogadás célja és intézményének alapvetése nem változott, amely a kiskorú családban való nevelkedéséhez való joga, az örökbefogadás engedélyezési eljárásával kapcsolatban nem hoz lényeges változást. Az új törvény szerint az örökbefogadást továbbra is a gyámhatóság engedélyezi, közigazgatási eljárás keretén beül. Vegyünk szemügyre azonban néhány tételes változást, amely az új Ptk 2014. március 15-i hatálybalépésével lépett életbe.
 
Örökbefogadni 25 éves kortól lehet – kivétel: rokoni-házastársi örökbefogadás
Örökbefogadó személy csak az a 25. életévét betöltött személy lehet, aki legalább 16 évvel, de maximum 45 évvel idősebb az örökbefogadandó gyermeknél. Így az örökbefogadó szülő eddig megkövetelt 18. életéve felemelkedett 25 évre. Az örökbefogadó és az örökbefogadott közötti minimális korkülönbséget az új szabályozás azonban változatlanul fenntartja. A szabályozás abban sem változott, hogy rokoni örökbefogadás esetén a korkülönbségtől el lehet tekintetni. A törvény szerint „Örökbefogadó az a huszonötödik életévét betöltött, cselekvőképes személy lehet, aki a gyermeknél legalább tizenhat évvel, legfeljebb negyvenöt évvel idősebb, és személyisége, körülményei alapján alkalmas a gyermek örökbefogadására. Rokoni vagy házastársi örökbefogadás esetén a korkülönbségtől el kell tekinteni. ” Az, hogy az örökbefogadó személyisége és körülményei alapján alkalmas-e, az az örökbefogadás előtti eljárásban nyer megállapítást (vizsgálatok, tanfolyam, tanácsadáson való részvétel, egészségügyi alkalmassági és vagyoni viszonyok feltárása.).
 
A csecsemő 6 hetes koráig az anya meggondolhatja magát
Az édesanya a gyermek 6 hetes korági visszavonhatja a lemondó nyilatkozatát. Ezt azonban csak a gyermek 6 hetes korági teheti meg, így e szabály ennél idősebb gyermekre nem alkalmazható. Illetőleg az anya visszavonása csak saját maga javára lehet érvényes, azaz akkor nem adják örökbe a kicsit, ha az édesanya maga vagy más közeli hozzátartozója vállalja továbbnevelni a gyermeket.
 
Akinek gyermekét korábban nevelésbe vették: nem lehet örökbefogadó
Örömmel fogadtuk azon új szabályozást is, hogy nem fogadhat örökbe azon szülő, akinek korábban már gyermekét a gyámhatóság nevelésbe vette. „Nem fogadhat örökbe az, aki a szülői felügyelet megszüntetését vagy a közügyektől való eltiltást kimondó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, és az, akinek gyermekét nevelésbe vették”
 
Szülői hozzájárulás
A CSJK továbbra sem tartalmaz olyan rendelkezést, amely lehetővé tenné, hogy a gyámhatóság az örökbefogadást mérlegelési jogkörében, azaz a gyermek érdekében, de a szülő hozzájárulása nélkül engedélyezné. A szülői hozzájárulást a bíróság ítéletével nem pótolhatja; a szülői hozzájáruló nyilatkozat pótlására csak a törvényben felsorolt öt esetben nincs szükség.
 
Az örökbefogadó házastársának az engedélye is kell
A törvény a jövőben is előírja, hogy szükség van az örökbefogadó házastársának a hozzájárulására.
 
Külföldre történő örökbefogadás szabálya nem változott
Sem a jelenleg hatályos törvény, sem a március közepén hatályba lépő törvény nem korlátozza, hogy akár az örökbefogadónak, akár az örökbefogadottnak magyar állampolgárnak kellene lennie. Nemzetközi egyezmények azonnal előírják, hogy adott gyermek külföldre történő örökbeadására csak akkor kerüljön sor, ha származási országában nem helyezhető el. Így továbbra is a jelenleg hatályban levő szabályozások lesznek érvényben.
 
Most már nálunk is lekövetik az örökbefogadást
Az új szabályozás új intézménye az ún. „örökbefogadás utánkövetése”, amely a nemzetközi gyakorlatban már elterjedt. Az örökbefogadás az azt engedélyező határozat jogerősség válásával lép hatályba. Az örökbefogadást követően az illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálat, a határozat jogerőre emelkedésétől számított maximum 5 évig figyelemmel kíséri. Az intézménynek nem a családi életbe való indokolatlan beavatkozás a célja, hanem az, hogy a szakszolgálat kiszűrhesse a gyermek veszélyeztetettségét, vagy éppenséggel az örökbefogadók fordulhassanak a kérdéseikkel a szakemberhez. 
 
Változás a nyílt örökbefogadásnál
Kivételesen indokolt esetben nyílt örökbefogadás esetén lehetőség van arra (a gyámhatóság engedélye alapján),  -annak érdekében hogy a vér szerinti szülő és a gyermeke között ne szakadjon meg a kapcsolat-, hogy jogosult legyen a kapcsolattartásra az a szülő, aki a gyermekét a másik szülő/az apa/ házastársának adja örökbe.
 
A 14 éves gyermek felvilágosítást kérhet az örökbefogadásáról
Az új szabályozás meghatározza azt, hogy az örökbefogadott gyermek a 14. életéve betöltése után kérhet felvilágosítást arról, hogy pontosan ki volt a vér szerinti szülője, testvére; ezen adatok megismerésére irányuló kérelmét az örökbefogadott a törvényes képviselője hozzájárulása nélkül is előterjesztheti. Eddig nem volt életkor beiktatva a szabályozásba. Az örökbefogadás tényéről azonban életkori korlát nélkül információt kell, hogy kapjon a gyámhatóságtól. Valamint felvilágosítást kérhet arról, hogy a szülője, testvére él-e.
 
Több anya dönt majd a gyermek megtartása mellett?
A várandós édesanya még a gyermek születése előtt, várandóssága idején elmehet bármelyik gyámhivatalhoz, a gyermeke születése előtt, bármelyik gyámhivatalnál beadott kérelme alapján a gyámhivatal a születendő gyermek lakóhelyéül a fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat székhelyét állapítsa meg. A fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat a gyermek iratait a gyermek törvényes képviselőjének adja majd át. Így remélhetőleg több anya dönt majd a magzat megtartása és az örökbeadás mellett.
 
Körülbelül 3 évig tart az örökbefogadási procedúra
2014. január 1-jével a Magyary-program keretén belül több ponton változtattak a gyermekvédelmi szabályozáson. A jövőben egyszerűbb lesz az örökbefogadás előtti eljárás és az örökbefogadás engedélyezése is. A jelentkezők alkalmasságát a jelenlegi két év helyett három év lesz, és ez egy évvel meghosszabbítható lesz. Erre azért volt szükség, mert a várakozási idő az örökbe fogadni szándékozók esetében így is meghaladta a két évet, tehát a szabályok módosítás után nem kell az alkalmassági eljárást ismét lefolytatni. Az országos Örökbefogadási Nyilvántartás alapján amíg egy alkalmassá nyilvánított örökbe fogadni szándékozó számára megnyílik a tényleges örökbe fogadás lehetősége, a tapasztalatok alapján kb. 3 év. Az örökbeadásnál elfogadják a korábban elkészült környezettanulmányt, az anyakönyvi kivonatot pedig a gyámhivatal szerzi be.

Lényeges változások az örökbefogadás szabályozásában!
   Örökbefogadások számának alakulása 2000-2012 (forrás: mti)
 
Fotó: Freedigitalphotos.net
Szerző: dr. Illés Fanni
 
 

Dr. Illés Fanni

Hivatalos ügyek

Dr. Illés Fanni


2014.03.25