Veszélyeztetett gyerekek: Hogyan történik a védelembe vétel? - Családjogi szakértő válaszol

Dr. Illés Fanni

Hivatalos ügyek

Dr. Illés Fanni


Veszélyeztetett gyerekek: Hogyan történik a védelembe vétel? - Családjogi szakértő válaszol Ha a szülő a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének veszélyeztetettségét önkéntesen nem akarja megszüntetni, úgy a gyámhatóság a fiatalkorút védelembe veszi. Védelembe vétel esetén a gyermek a családban maradhat, azonban a szülőnek be kell tartania a családgondozó által elkészített nevelési tervet. A védelembe vétel keretén belül a pénzbeli családi pótlék természetbeni folyósításáról is dönthet a gyámhatóság.

A gyermekvédelmi rendszer:
Az 1997. évi XXXI. törvényünk (Gyvt) határozza meg a gyermekek alapvető jogait és a gyermekek jogainak védelmi rendszerét. A törvény célja, hogy a hiányzó szülői gondoskodást pótolja, a gyermekek veszélyeztetettségét megelőzze, megszüntesse. Amennyiben egy gyermek veszélybe kerül, és ezt az állam illetékes képviselői észlelik, úgy vagy olyan intézkedések kerülnek alkalmazásra, amely következtében a gyermek ugyan a családjában maradhat, de segítik a nevelésének elősegítését; vagy ha kikerül a veszélyeztetett gyermek a szülői gondoskodásból, akkor az állam helyettesítő védelmet biztosít. A törvény értelmében végső soron a gyermeket a szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak a törvényben szigorúan meghatározott esetekben és módon, a gyermek érdekében lehetséges elszakítani.Mikor veszélyeztetett egy gyermek?
A törvény értelmében a „veszélyeztetettség” egy olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.

A gyermek védelmét biztosító intézmények:
A gyermek védelmét a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások és hatósági intézkedések biztosítják.
Néhány példa az ellátásokra:
- pénzbeli: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, gyermektartásdíj megelőlegezése, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- szakellátás: utógondozási ellátás, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
- alapellátás: gyermekek napközbeni ellátása, gyermek átmeneti gondozása
- intézkedések: védelembe vétel, családba fogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti/tartós nevelésbe vétel, nevelési felügyelet elrendelése

A védelembe vétel és annak esetkörei
A fentebb felsorolt gyermekvédelmi intézkedések közül a „legenyhébb fokozat” a védelembe vétel. A védelembe vételt a Gyer (149/1997 (IX.10.) Korm. rendelet) és a Gyvt. (1997. évi XXXI. törvény) szabályozza. A védelembe vétel esetén a gyermeket még nem emelik ki a családból. Ez esetben a kirendelt családgondozó egyéni gondozási-nevelési tervet készít, amely magatartási szabályokat állapít meg a szülő és a gyermek számára is, mint például: a gyermek tegyen eleget tankötelezettségének, a szülő a megadott időpontokban keresse fel a nevelési tanácsadót. A cél: a helytelen életvezetés megszüntetése.

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi. A gyámhatóság –a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével- védelembe veheti például a szabálysértést elkövetett kiskorút vagy a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított fiatalkorút.

A gyámhatóság ilyen esetben kötelezi a szülőt, hogy vegye igénybe a gyermek napközbeni ellátását, kollégiumi ellátását, a hatóság intézkedik a gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről vagy vegyen igénybe konfliktuskezelést segítő szolgálatot. A védelembe vétel nem érinti a szülő felügyeleti jogát.

A családi pótlék folyósítása védelembe vétel ideje alatt:
Amennyiben a gyermek veszélyeztetettsége elsősorban elhanyagolása miatt áll fenn és a szülő ezen állapotot önkéntesen nem hajlandó megszüntetni és alappal feltételezhető, hogy a családi pótlék – amennyiben célzottan kerülne felhasználásra - biztosítaná a gyermek fejlődését, úgy a védelembe vétellel egyidejűleg a családi pótlék összegének 100%-a erejéig természetbeni és nem pénzbeli  formában való nyújtásáról határozhat a gyámhatóság.

A védelembe vétel megszüntetése:
A védelembe vételt meg kell szüntetni, ha a gyermek családban való nevelkedése a védelembe vétel nélkül is biztosítható. Illetőleg akkor, ha a fiatalkorú végül javítóintézetbe kerül, vagy átmeneti/tartós nevelésbe veszik.
A védelembe vétel egyébként megszűnik a gyermek nagykorúvá válásával, kivéve, ha a gyámhatóság a védelembe vételt azért rendelte el, mert a fiatalkorú bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható, ekkor a büntetőeljárás befejezéséig, de legfeljebb a 20. életévének betöltéséig tart.

Szerző: dr. Illés Fanni családjogi szakértő
Kép: Pixabay

Dr. Illés Fanni

Hivatalos ügyek

Dr. Illés Fanni


2013.09.10