Általános iskolai beiratkozás 2023: Szükséges iratok, határidők, tudnivalók, hogy gyermeked szeptembertől iskolás lehessen

Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


Általános iskolai beiratkozás 2023: Szükséges iratok, határidők, tudnivalók, hogy gyermeked szeptembertől iskolás lehessen

Április 5. óta zajlik az általános iskolai beiratkozás a KRÉTA rendszerén belül, személyesen 2023. április 20-án, csütörtökön, és 21-én, pénteken lehet beíratni a gyereket az általános iskolába.

Április 5. óta zajlik az általános iskolai beiratkozás a KRÉTA rendszerén belül, személyesen jövő hét csütörtökön és pénteken, azaz 2023. április 20-án és 21-én lehet beíratni a gyereket az általános iskolába.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) értelmében Magyarországon – a törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.Ha a gyerek még nem iskolaérett, és erről papírja van
A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt - ezt még januárban kellett kérvényezni. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.

Előzetes adatfeltöltés a KRÉTA rendszerén keresztül - nem kötelező, de ajánlott
Idén is lehetőség van arra, hogy a szülők feltöltsék a gyermek adatait a KRÉTÁ-ba, mert így az online előzetes jelentkezés hatására a személyes megjelenéskor rendkívül gyors és gördülékeny lehet az ügyintézés.  Az adatok online módon történő beküldési lehetőségének ideje: 2023. április 5. (szerda) 0:00 - 2023. április 21. (péntek) 12:00, itt: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

A KRÉTA rendszer működéséről és a beiskolázás részleteiről az iskolák honlapjain találhatsz tájékoztatást.

Fontos! Akár megküldöd az iskolának a gyermeked adatait előzetesen a KRÉTA felületén keresztül elektronikusan, akár nem, a személyes megjelenés minden esetben kötelező adategyeztetés céljából!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Ha a körzetes iskolába adod a gyermeked
Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Itt találod a körzetes iskolákat »

Ha nem a körzetes iskolába íratnád a gyermeked
A gyermek felvételéről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel – a szülő eljárást indíthat.

A beiratkozás időpontja a 2023/2024-es tanévre:
2023. április 20. (csütörtök) 8-19 óra között
2023. április 21. (péntek) 8-19 óra között

Mire figyelj oda az általános iskolai beiratkozásnál?
- Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.

- Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.

- A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.

Milyen iratokat kell bemutatni?
Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,
- a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány

A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok a lakcímről és a szülőkről:
- nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
- nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról

Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek igazolására szolgáló dokumentum lehet: gyámhivatali határozat, bírósági ítélet, halotti anyakönyvi kivonat.

Ha a gyám a törvényes képviselő, ennek igazolására szolgáló dokumentum: gyámhivatali döntés.

Ha az egyik szülő külföldön tartózkodik, (de mindketten gyakorolják a szülői felügyeleti jogot) akkor is szükséges a nyilatkozata, melyet akár személyesen vagy elektronikus úton is eljuttathat.

Ha a gyerek magyar állampolgár, de külföldön járna általános iskolába
Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha
- menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a 18. életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Mi történik, ha nem íratod be a gyermeked az általános iskolába?
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A beiratkozás pontos menetéről, egyéb tudnivalókról érdemes az adott általános iskolánál is érdeklődnöd, illetve böngészned az iskola honlapját.

Olvasd el ezt is!
Óvodai beiratkozás 2023: Ezt kell tenned, hogy gyermeked szeptembertől óvodás lehessen - Határidők, tudnivalók »


Forrás: Oktatási Hivatal, bp16.hu
Fotó: Pixabay


Szülők lapja

Hivatalos ügyek

Szülők lapja


2023.04.11